دانشجویان فیزیک 84 - دانشگاه تربیت معلم
به یاد : دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم - گروه فیزیک 
خوشتر  از  فکر می و جام چه خواهد بودن                         تا   ببینیم  که سرانجام  چه  خواهد   بودن

غم  دل  چند  توان  خورد  که   ایام   نماند                          گو  نه  دل  باش و نه ایام چه خواهد  بودن

مرغ  کم حوصله را گو غم خود  خور که برو                          رحم  آنکس  که  نهد  دام  چه خواهد بودن

باده  خور  غم  مخور  و  پند مقلد  مینوش                           اعتبار    سخن   عام   چه   خواهد   بودن

دست رنج تو همان به که شود  صرف بکام                           دانی  آخر  که به  ناکام  چه  خواهد  بودن

پیر  میخانه  همی  خواند   معمایی   دوش                           از خط  جام  که  فرجام  چه  خواهد  بودن

بردم از ره دل حافظ بدف و چنگ و غزل

تا جزای  من  بدنام  چه خواهد  بودن

نویسنده : الناز بکائیان

[ شنبه بیست و هشتم شهریور 1388 ] [ 7:48 ] [ الناز ]
ای   صبا   نکهتی   از   خاک   ره   یار   بیار                        ببر     اندوه   دل    و    مژده     دلدار    بیار

نکته     روح   فزا   از   دهن    دوست    بگو                        نامه  خوش   خبر   از   عالم    اسرار   بیار

تا  معطر   کنم  از  لطف  نسیم   تو   مشام                       شمه ای    از   نفخات   نفس    یار    بیار

به   وفای   تو   که   خاک   ره   آن   یار عزیز                       بی   غباری  که   پدید   آید   از  اغیار  بیار

گردی  از   رهگذر   دوست  به  کوری   رقیب                       بهر   آسایش    این    دیده    خونبار    بیار

خامی  و ساده دلی شیوه  جانبازان  نیست                      خبری    از    بر    آن     دلبر    عیار     بیار

شکر آن را که تو  در عشرتی  ای  مرغ چمن                       به   اسیران    قفس    مژده    گلزار    بیار

کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست                      عشوه ای   زان  لب  شیرین  شکر بار بیار

روزگاریست   که   دل   چهره   مقصود   ندید                       ساقیا    آن    قدح    آئینه      کردار     بیار

دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن

وآنگهش  مست  و  خراب  از  سر  بازار  بیار

[ شنبه بیست و یکم شهریور 1388 ] [ 9:32 ] [ الناز ]

مديريت زمان از ديدگاه حضرت علي(ع)

 * قلب خود را در اندوه گذشته مشغول مكن كه از آمادگي براي آينده درمي‌ماني .

* هر كس بايد ارزش ايام و روزهاي گرانقدر عمر خويش را بشناسد و از آماده شدن براي زندگي بهتر غافل نباشد.

* روزهاي عمر انسان سه گونه است : روزي كه بر شما گذشت و اميد به بازگشت آن نداريد و هر اثري كه مي‌خواست بر شما گذاشته است . روزي كه مانده و هم‌اكنون در آن هستي ، و روزي كه مي‌آيد و اطمينان به آمدن آن نيست .

*  ديروز پند است و امروز غنيمت و از فردا خبري نداري كه از آن كيست .

* زندگي انسان بر دو گونه مي‌گذرد ، روزي كه به نفع اوست و روزي ديگر كه به ضرر اوست پس وقتي به سود تو شد مغرور مباش و اگر منجر به ضرر شما گرديد شكيبايي پيشه كن و مأيوس مشو .

 نویسنده : الناز بکائیان

[ پنجشنبه نوزدهم شهریور 1388 ] [ 12:22 ] [ الناز ]

میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) مبارک.

بیا که ترک فلک  خوان  روزه  غارت  کرد                                هلال    عید   بدور   قدح    اشارت   کرد

ثواب   روزه  و   حج   قبول   آنکس   برد                                 که  خاک  میکده  عشق  را  زیارت  کرد

مقام  اصلی  ما  گوشه  خرابات   است                                 خداش خیر دهاد هر که این عمارت کرد

بهای باده چون  لعل چیست  باده  عقل                                 بیا که سود کسی برد کاین  تجارت کرد

نماز    در    خم   آن    ابروان     محرابی                                 کسی کند که به خون  جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر  امروز                                  نظر  بدرد کشان   از  سر  حقارت   کرد

بروی   یار   نظر   کن   ز دیده   منت  دار                                  که   کار   دیده   از   سر    بصارت   کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر  چه صنعت  بسیار  در عبارت  کرد

 

[ شنبه چهاردهم شهریور 1388 ] [ 7:27 ] [ الناز ]

معجزات علمي قرآن در فیزیک(كيهان شناسي!)

 عمر دنيا  و زمين و انبساط آن (بيگ بنگ) -  سياه چاله ها و ستاره هاي نوتروني همگي گوشه اي از معجزات قرآن است!

 فیزیک وقرآن/نسبت عمر دنيا به عمر زمين:

 قرآن کریم سوره ي 50 (ق): آيه ي 38:

"ما آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز آفريديم و هيچ گونه رنج و سختي اي به ما نرسيد"

قرآن کریم سوره ي 41 (فصلت): آيه ي 9:

"بگو: آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براي او همانندهايي قرار مي دهيد؟ او پروردگار جهانيان است!"

امروزه دانشمندان فیزیک با توجه به شواهد موجود عمر زمين را 4.5 ميليارد سال پيش بيني مي كنند.

اين در حالي است كه عمر دنيا 13.5 ميليارد سال برآورد شده است.

در قرآن آمده كه زمين در دو روز و دنيا در شش روز خلق شد. (عمر دنيا 3 برابر عمر زمين است)

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یازدهم شهریور 1388 ] [ 10:44 ] [ الناز ]
بگرفت  کار  حسنت  چون   عشق  من   کمالی           خوش   باش   زانکه   نبود   این   هردو  راز  والی

در    وهم   می نگنجد    کاندر     تصور      عقل            آید    به    هیچ    معنی    زین   خوبتر    مثالی

شد  خط   عمر  حاصل  گر   زانکه   با   تو   مارا             هرگز   به   عمر    روزی   روزی     شود   وصالی

آن  دم  که  با  تو  باشم  یکسال  هست  روزی             وآن دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی

چون   من   خیال   رویت    جانا    بخواب   بینم             کز  خواب   می نبیند   چشمم  به  جز   خیالی

رحم   آر  بر    دل  من  کز    مهر    روی   خوبت             شد   شخص    ناتوانم   باریک    چون    هلالی

حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی

زین   بیشتر   بباید   بر    هجرت   احتمالی

[ شنبه هفتم شهریور 1388 ] [ 7:38 ] [ الناز ]
هاتفی  از   گوشه   میخانه  دوش                                             گفت   ببخشند    گنه   می  بنوش

لطف   الهی   بکند   کار    خویش                                              مژده    رحمت    برساند    سروش

این   خرد    خام   به   میخانه   بر                                               تا  می  لعل  آوردش  خون  بجوش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند                                              هر  قدر  ای دل  که  توانی  بکوش

لطف  خدا  بیشتر  از  جرم  ماست                                              نکته  سر بسته  چه دانی خموش

گوش  من  و  حلقه   گیسوی   یار                                               روی  من  و   خاک  در  می فروش

رندی   حافظ  نه  گناهیست  صعب                                              با    کرم    پادشه      عیب   پوش

داور  دین  شاه   شجاع  آنکه   کرد                                              روح  قدس   حلقه   امرش   بگوش

ای  ملک العرش  مرادش بده

وز خطر چشم بدش دار گوش

[ شنبه سی و یکم مرداد 1388 ] [ 7:44 ] [ الناز ]

سلام بر رمضان

به    سلام   رمضان   بر  شده ام     باز   به   بامی
ماه   نو  ! ماه   نو !  از   مات   درودی   و   سلامی

ماه   نو! ماه   نو ! امسال  به  پیمانه   چه    داری ؟
پیش از این ا ز رمضانم  نه می یی  مانده  نه جامی

ماه نو! ماه نو! امشب چه شب واقعه جوشی ست
چه  شب  واقعه  جوشی ! چه   شب  آینه   فامی!

ماه نو     !  ماه نو   !    امسال     مرا    نور     بیاموز
تو   که  در  مهر  امامی - تو   که   در   سوز   تمامی

ماه  نو  !   در  پی     تفسیر     نویی     از     رمضانم
روزه   آن   نیست    که   صبحی  برسانیم  به شامی

رمضان   آمد  و  در  سفره   افطار   و   سحر    نیست
نه   تو   را   نان    حلالی   -   نه    مرا    آب    حرامی

شعر از علیرضا قزوه

نویسنده : الناز بکائیان

 

[ جمعه سی ام مرداد 1388 ] [ 4:6 ] [ الناز ]
به تیغم  گر  کشد دستش  نگیرم                                               و  گر   تیرم    زند    منت    پذیرم

کمان    ابرویت    را   گو   بزن   تیر                                                که پیش دست  و  بازویت  بمیرم

غم    گیتی   گر   از   پایم   در آرد                                                بجز  ساغر  که   باشد  دستگیرم

بر آی    ای   آفتاب    صبح     امید                                                که در دست  شب هجران اسیرم

به   فریادم   رس   ای  پیر  خرابات                                                به یک جرعه  جوانم  کن که پیرم

به گیسوی تو خوردم دوش سوگند                                                که من  از  پای تو  سر  بر  نگیرم

بسوز  این  خرقه  تقوا  تو  حافظ

که  گر آتش  شوم  در  وی  نگیرم

[ شنبه بیست و چهارم مرداد 1388 ] [ 7:39 ] [ الناز ]
از اونجایی که کامپیوتر خانم مدیر وبلاگ هنوز رو هوا مونده ایشون مسئولیت خطیر معرفی استاد و دانشجوی این هفته رو هم به من سپردن من هم همین الان از مشهد رسیدم و یه راست اومدم نشستم پای کامپیوتر... امیدوارم خستگیم معلوم نباشه و پرت و پلا نگم...

استاد این هفته کسی هستن که هیچ کدوم از کلاساشون تعطیل نمی شد و همیشه سر موقع می اومدن...حتما همتون فهمیدید کدوم استادو می گم :

دکتر جعفر جهان پناه

درس : فیزیک پایه ۳ - ترمو دینامیک - لیزر و ...

تکیه کلام : درا - دره (صرف فعل داشتن) - جول ـ انرجی

خصوصیات ظاهری : نسبتا جوان - گاهی اوقات با روپوش سفید - چهره مهربان

خصوصیات اخلاقی : صمیمی - منضبط و دقیق - پر تلاش - اطلاعات علمی بالا- مسلط به درس ارائه شده - تدریس خوب

در کل از اساتیدی هستن که گروه به وجودشون افتخار می کنه

حتما از کلاس فیزیک پایه ۳ خاطره دارید...

نویسنده : الناز بکائیان

[ جمعه بیست و سوم مرداد 1388 ] [ 2:56 ] [ الناز ]
بدون هیچ مقدمه چینی می ریم سراغ دانشجوی این هفته :

آرزو محمدی

ساکن : نور آباد (فارس)                                متولد : ۱۳۶۶

خصوصیات اخلاقی : صمیمی و مهربون - با مزه و شیطون  -  باهوش  - مهمون نواز (این خصوصیتو من خوب تجربه کردم چون ترم آخر من و چند نفر دیگه  وقت و بی وقت می رفتیم اتاقش حتی شب امتحان ولی آرزو خانم با روی باز ما رو می پذیرفتن)... خلاصه از خوبی های آرزو هر چی بگم کم گفتم (به قول ناهید پارتی بازی همه جا هست دیگه...)

خوب دیگه... بقیه گفتنی ها رو شما بگید

[ جمعه بیست و سوم مرداد 1388 ] [ 2:30 ] [ الناز ]
یا  رب  سببی ساز  که  یارم  به  سلامت                         باز     آید    و    برهاندم    از    بند    ملامت

خاک   ره   آن   یار    سفر   کرده    بیارید                          تا  چشم  جهان  بین  کنمش   جای  اقامت

فریاد  که  از  شش  جهتم    راه   ببستند                          آن  خال  و خط و  زلف و  رخ و عارض و قامت

امروز  که  در  دست   توام  مرحمتی   کن                          فردا  که  شوم خاک چه سود  اشک ملامت

ای آنکه به تقریر و بیان  دم زنی  از عشق                          ما   با  تو  نداریم   سخن   خیر  و   سلامت

درویش   مکن   ناله    ز   شمشیر    احبا                           کاین  طایفه    از   کشته   ستانند   غرامت

در خرقه  زن  آتش  که  خم  ابروی  ساقی                           بر  می شکند    گوشه    محراب     امامت

حاشا  که  من  از جور و جفای  تو    بنالم                            بیداد   لطیفان  همه  لطف  است و کرامت

 کوته  نکند   بحث  سر  زلف  تو  حافظ

پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

[ شنبه هفدهم مرداد 1388 ] [ 0:27 ] [ الناز ]
این هفته استادی معرفی میشه که حتما همتون از ایشون خاطرات زیادی دارید

استاد هفته رو معرفی می کنم:

جناب آقای .....

دکتر حسین دادگر

درس:فیزیک پایه ۲ - الکترومغناطیس ۱و۲ - پلاسما و...

تکیه کلام : دیگه دیگه - مرحمت عالی زیادو ...

ویژگی های ظاهری: موی کم - قد کوتاه - مرتب و...

ویژگی های اخلاقی : اهل تیکه انداختن - با مزه وشوخ  بعضی وقتها هم جدی

خاطرات خودتونو از کلاسای استاد بگید. مطمئنا خاطرات با مزه ای دارید....

 

[ پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388 ] [ 23:42 ] [ الناز ]
حدس می زنید این هفته نوبت کیه؟؟؟

اتمی .....یا....جامد....؟

کسانی که گفتن جامد درست حدس زدن چون دانشجوی این هفته کسی نیست جز خانم....

سمانه(بدرالسادات)اجاقی

ساکن : كرج                                  متولد سال 9/11/۱۳۶۵

خصوصیات اخلاقی:بسیار آرام - سنگین - با وقار  خوش برخورد - گویا مطالعات ادبی خوبی هم دارند...

بقیه خصوصیات سمانه رو شما بگید...

اگه خاطره ای از ایشون دارید ما رو هم در جریان بگذارید...

[ پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388 ] [ 23:28 ] [ الناز ]

منتظران     بهار    بوی    شکفتن     رسید              مژده  به  گل ها  برید، یار  به گلشن  رسید

لمعه ی   مهر  ازل   از   در  و  دیوار   تافت              جام   تجلی   بدست ، نور   ز   ایمن   رسید

نامه     و   پیغام    را    رسم   تکلف   نماند              فکر عبارت  کراست؟! معنی روشن رسید!

عشق   ز   راه   خیال   گَرد   الم   پاک کرد              خار و خسِ وهمِ غیر رفت و به گلخن رسید

صبر  من   نارسا    باج   ز   کوشش   گرفت            دست به دل داشتم ، مژده ی  دامن  رسید

بردم  از  این  روزگار  نشئه ی  عمر    دوبار            دیده ام  از دیده رست، دل به دل من  رسید

 سرو  خرامان ناز، حشرِ  چه نیرنگ  داشت            هر چه ز من رفته بود، باز به مسکن رسید!

زین چمنستان کنون  بستن مژگان خطاست            آینه   صیقل   زنید ،  دیده  به   دیدن   رسید

بیدل، از اسرار عشق هیچ کس آگاه نیست             گاه گذشتن  گذشت ! گاه  رسیدن رسید...!

الهم عجل لولیک الفرج

نویسنده : الناز بکائیان

[ پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388 ] [ 17:27 ] [ الناز ]
هر   آنکه  خاطر   مجموع    و   یار    دلنشین   دارد                       

  سعادت  همدم  او  گشت  و  دولت  همنشبین   دارد

حریم   عشق  را  درگه بسی  بالاتر  از  عقل  است                 

 کسی  آن  آستان  بوسد  که  جان  در  آستین  دارد

دهان  تنگ  شیرشنش  مگر  ملک  سلیمان   است             

 که   نقش   خاتم   لعلش   جهان   زیر   نگین   دارد

لب لعل وخط مشکین چو آتش هست و اینش هست

بنازم   دلبر   خود   را  که  حسنش  آن  و  این  دارد

به  خواری  منگر  ای  منعم   ضعیفان   و   نحیفان  را

که  صدر   مجلس   عشرت  گدای   رهنشین   دارد

چو  بر   روی   زمین    باشی    توانایی   غنیمت دان

که   دوران   ناتوانی ها   بسی   زی  ر زمین   دارد

بلا گردان   جان   و   تن    دعای   مستمندان    است

که بیندخیز از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد

صبا   از  عشق  من  رمزی   بگو   با  آن   شه   خوبان

که  صد جمشید  و  کیخسرو   غلام   کمترین  دارد

وگر   گوید   نمی خواهم   چو   حافظ   عاشق   مفلس

بگویندش  که  سلطانی   گدایی   همنشین  دارد

نویسنده : الناز بکائیان

 

[ شنبه دهم مرداد 1388 ] [ 7:46 ] [ الناز ]

زیبا شده  باغ  احمدی  از  گل  یاس

ای ماه نبی خوش  امدی با گل یاس

امیخته  از حسین  و  عباس و  علی

عطر  دو  گل  محمدی  با  گل  
 یاس

نویسنده:الناز بکاییان

 

[ شنبه سوم مرداد 1388 ] [ 19:30 ] [ الناز ]

نفس باد  صبا  مشک فشان   خواهد   شد                        عالم   پیر   دگر باره   جوان    خواهد  شد

ارغوان  جام  عقیقی  به  سمن  خواهد داد                        چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این  تطاول  که  کشید  از  غم  هجران  بلبل                        تا  سراپرده   گل  نعره  زنان   خواهد   شد

گر ز مسجد  به  خرابات  شدم  خرده   مگیر                        مجلس وعظ دراز است و  زمان خواهد شد

ای  دل  ار  عشرت  امروز   به  فردا     فکنی                        مایه  نقد  بقا   را   که   زمان  خواهد  شد

ماه  شعبان منه از دست قدح کاین خورشید                        از نظر  تا شب  عید  رمضان   خواهد  شد

گل  عزیز  است غنیمت   شمریدش   صحبت                       که به باغ آمد  از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان  و سرود                       چند گویی که چنین رفت و چنان خواهدشد

حافظ  از بهر   تو  آمد سوی  اقلیم  وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

نویسنده:الناز بکاییان

[ شنبه سوم مرداد 1388 ] [ 6:31 ] [ الناز ]

عید سعید مبعث بر شما مبارک

پیامبر(ص)فرمودند:من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی را کامل کنم.

بحارالانوار-ج۱۶-ص۲۱۰

نویسنده:الناز بکاییان

[ یکشنبه بیست و هشتم تیر 1388 ] [ 18:1 ] [ الناز ]
صوفی   نهاد   دام   و   سر   حقه   باز  کرد                       بنیاد   مکر   با   فلک    حقه   باز  کرد

بازی   چرخ   بشکندش    بیضه    در    کلاه                       زیرا که که عرض شعبده با اهل راز کرد

ساقی  بیا   که   شاهد   رعنای     صوفیان                       دیگر   به  جلوه   آمد  و  آغاز  ناز   کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت                        و آهنگ  بازگشت   به راه  حجاز   کرد

ای  دل   بیا  که    ما   به  پناه   خدا    رویم                        زآنچ   آستین  کوته و  دست  دراز کرد

صنعت مکن که هرکه محبت نه راست باخت                       عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا  که   پیشگاه    حقیقت    شود     پدید                        شرمنده رهروی که عمل  بر مجاز کرد

ای  کبک  خوش خرام   کجا  می روی   بناز                        غره  مشو  که   گربه   زاهد  نماز  کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما  را خدا  ز  زهد ریا بی نیاز  کرد

اگه اشعار زیبایی از بقیه شعرا دارید می تونید در بخش"نظر دهید"بنویسید تا همه بتونن استفاده کنن.

نویسنده:الناز بکاییان

[ شنبه بیست و هفتم تیر 1388 ] [ 6:46 ] [ الناز ]
سحرم   دولت   بیدار    به    بالین    آمد                   گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشابخرام                   تا ببینی که نگارت به  چه آیین  آمد

مژدگانی  بده   ای    خلوتی  نافه گشای                   که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه   آبی   به  رخ  سوختگان    باز  آورد                   ناله  فریادرس عاشق  مسکین  آمد

مرغ دل  باز هوادار    کمان ابرویی   است                   ای کبوتر  نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده وغم مخورازدشمن ودوست                  که بکام دل ما آن  بشد و این این آمد

رسم  بد  عهدی   ایام   چو   دید  ابر بهار                   گریه اش برسمن وسنبل ونسرین آمد

چون  صبا   گفته ی حافظ  بشنید  از  بلبل                  عنبر افشان  به  تماشای  ریاحین آمد

 

فلسفه وجودی این غزل توی وبلاگ اینه که قراره از این به بعد اگه شما هم موافق باشید هر هفته رو با حافظ شروع کنیم تا هم حال وهوای وبلاگمون رنگ و بوی تازه ای بگیره و هم هفته رو با انرژی بیشتری شروع کنیمبچه ها هم که اکثرا اهل دل اند....

تعابیر خودتون از این  فال رو حتما بنویسید مخصوصا کسانی که ادبیات قوی دارند(خانم میر حسینی-آقای طراق و آقای حسن زاده)

نویسنده:الناز بکاییان

[ شنبه بیستم تیر 1388 ] [ 7:29 ] [ الناز ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به دانشجویان فیزیک 84 دانشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج است.
برای گذاشتن نظر خود در وبلاگ، حتما باید نامتان را بنویسید
امکانات وب

Powered by WebGozar


فروش بک لینکطراحی سایتعکس